sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Heliga Stolen anordande möte vid FN om integrerad utveckling


Torsdagen 17 maj höll Heliga Stolens ständige observatör vid FN, andra internationella organisationer och UNCTAD i Genève msgr. Ivan Jurkovič ett särskilt möte på temat Integrerad mänsklig utveckling – förändra vår värld: Heliga Stolen och Agenda 2030.

Kardinal Peter Turkson, som är prefekt vid Heliga Stolens avdelning för integrerad mänsklig utveckling inledde mötet efter öppningsanförande av UNCTAD:s generalsekreterare Mukhisa Kituyi.  Ett stort antal delegationer och välgörenhetsorganisationer deltog i mötet och moderator var msgr. Jurkovič.

Ett välkomstmeddelande från generaldirektör för FN Michael Møller lästes upp där han uttryckte den ovärderliga vikten av visdomen i världens religioner för att forma ett ansvarstagande av dagens utmaningar. Han påminde om att Agenda 2030 omfattar världens religioners och filosofiers grundläggande värden, som medkänsla, solidaritet och respekt för det mänskliga livet och uppmanade till allas engagemang i strävan för en hållbar utveckling.

Mukhisa Kituyi betonade behovet av att gå från ord till handling och listade tre huvudfrågor om de många utmaningar som vi i vår tid står inför: Det saknas uppgifter, vi måste överföra idéer till principer och målen för hållbar utveckling har nu tagit plats på regional nivå. Kardinal Turkson uppskattade UNCTAD för sin insatser på dessa områden. Katolska kyrkan är oroad för människors försämrade levnadsvillkor på grund av globaliseringen och för  en ekonomi som skapar utslagning och ojämlikhet och som bygger på egoism och brist på moral. I Agenda 2030 har FN valt solidaritet med dagens utstötta, morgondagens fattiga och framtida generationer. Heliga Stolen ser till livets värdighet som omfattar religionsfrihet och utbildning, bostad, arbete, mat, vatten och sjukvård. Familjen är som modell för gemenskap och solidaritet den främsta källan till hållbar utveckling.

Generalsekreterare för Röda korset och Röda halvmånen påpekade att konflikter finns överallt, inom kyrkor, moskéer och synagogor liksom i alla andra mänskliga sammanhang. Vi står inför en av de största historiska kriser. Först och främst måste man se till värden som jämlikhet, rättvisa, inkludering och respekt för mänsklig värdighet. Det är viktigt att humanitära insatser sker i samförstånd med politiska ledare som i sin tur kan ta fram politiska lösningar.

Vice verkställande direktör för FN:s program för Hiv och Aids (UNAIDS) och FN:s biträdande generalsekreterare Luiz Loures påminde om vikten av att se till folkens hälsa. Först och främst är det nödvändigt att stå nära personer i deras liv, precis som ordensfolk gör världen över, sedan behöver migranter plats i nya länder och slutligen behövs solidaritet. För att uppnå dessa mål krävs kontakt med den privata sektorn och att man förverkligar Agenda 2030. Arbetslöshet tillsammans med brist på utbildning och vård är den nya generationens största hot.

Chef för FN:s laboratorium för hållbar utveckling Nadia Isler fokuserade i sitt inlägg på vikten av samarbete och att dela kunskaper och erfarenheter. Hon talade om hur Agenda 2030 för hållbar utveckling  och Heliga Stolen  delar vision och tänkande. Först och främst genom att systematiskt och praktiskt arbeta och sprida målen för hållbar utveckling, för det andra genom att de båda drivs av att närma sig folket och ser till att ingen lämnas åt sidan, se till folket som helhet, deras behov och särskilda svagheter – något som man inte kan se annat än på nära håll.

Regional rådgivare för Europa och Centralasien vid Internationella organisationen för migration (IOM) Pasquale Lupoli talade om migrationen runt om världen. Han påminde om att vi lever i en värld i rörelse med  250 miljoner internationella migranter och 40 miljoner nationella. Migrationen ingår i Agenda 2030. Det är nödvändigt att ta fram strategier och legala ramverk för att länder kan inte ensamma ta itu med målet för hållbar utveckling och migrationsfenomenet. Vi vet att migration kan vara nyckeln till utveckling och allas bästa.