sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Ekumenik

Veckan för bön om kristen enhet "Kristi kärlek lämnar oss inget val"


På onsdagen började veckan för bön om kristen enhet som varje år infaller mellan den 18-25 januari. Temat i år är "Kristi kärlek lämnar oss inget val", och är inspirerat av aposteln Paulus Andra Korintierbrev (jfr .. 2 Kor. 5: 14-20). I Rom innebär denna vecka en serie initiativ. Bland annat kommer en finsk ekumeniska delegation till Rom för en årlig privat audiens med påven Franciskus på sankt Henriks festdag den 19:e januari. Veckan avslutas med en ekumenisk vesper i den påvliga basilikan Sankt Paulus utanför Murarna, ledd av påven Franciskus den 25:e januari. 

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som har utarbetats gemensamt och publicerats av Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och Faith and Order kommissionen om Kyrkornas världsråd.

Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 1966. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Även om det rör sig om en vecka är kyrkans råd att be för kristen enhet året runt.

Böneveckans material erbjuds till de lokala kyrkorna för att användas enskilt eller i gemensamma gudstjänster. Året tema ur Andra Korintierbrevet 5,14:

”Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. 20Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”

När den tyska organisationskommittén för träffades stod det omedelbart klart att materialet för Böneveckan 2017 borde ha två brännpunkter: å ena sidan firandet av Guds nåderika kärlek, "rättfärdiggörelsen genom nåd", som kännetecknar reformationen. Dessutom måste materialet erkänna smärtan över den djupa splittringen mellan kyrkan och andra kristna samfund, och bidra till försonande steg. Det var påven Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium, punkt 9, som föreslog temat för i år.

Bibeltexten understryker att försoningen är en gåva från Gud som gäller hela skapelsen. Gud försonade hela världen (kosmos) med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde oss [mig] budskapet om denna försoning (v. 19). Som en följd av Guds gärning är den människa som har blivit försonad med Kristus i sin tur kallad att förkunna denna försoning i ord och handling: Kristi kärlek lämnar oss inget val (v.14). Vi är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom oss. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud (v. 20). Texten understryker att denna försoning inte sker utan offer. Jesus gav sitt liv. Han dog för alla. Försoningens sändebud kallas också att på samma sätt ge sina liv i hans namn. De lever inte mer för sin egen skull utan för honom som dog för dem.

Fokus de åtta dagarna i bön om kristen enhet

Texten 2 Kor 5:14–20 är utgångspunkten för reflektionerna för de åtta dagarna, där några teologiska tankar från de enskilda verserna utvecklas i det följande:

Dag 1 En har dött för alla

Dag 2 Att inte längre leva för sin egen skull

Dag 3 Vi bedömer inte längre någon på människors vis

Dag 4 Det gamla är förbi

Dag 5 Något nytt har kommit

Dag 6 Gud har försonat oss med sig

Dag 7 Försoningens tjänst

Dag 8 Att försonas med Gud

I den ekumeniska gudstjänsten är det faktum att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv ett skäl till firande. Men detta måste också innefatta vår bekännelse av synd innan vi hör Ordet förkunnas. Förlåtelsen springer fram ur de djupa källorna från Guds förlåtelse. Bara då kan vi vittna för världen att försoning är möjlig.

Materialet har arbetats fram av en grupp på uppdrag av Tysklands kristna råd, och har två tyngdpunkter. Dels handlar det om att visa på rättfärdiggörelsen genom tron, vilket har präglat de kyrkor som sprungit fram ur reformationen. Dels vill materialet erkänna den smärta som har följt på den djupa splittring som har påverkat kyrkan, klarsynt se konflikterna och erbjuda olika steg till försoning.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder.