sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens möte med den diplomatiska kåren "Fred! Nej till terrorismens galenskap"


Påven Franciskus tog på måndagen emot världens ambassadörer vid den Heliga Stolen, för den traditionella nyårshälsningen. Den diplomatiska kåren omfattar idag 182 stater som för närvarande upprätthåller diplomatiska förbindelser med Heliga Stolen. Under detta årliga möte ger påven ett av sina viktigaste tal om situationen i världen, med en världsomfattande överblick på rådande konflikter och utmaningar. 

Påven höll ett 8 sidor långt tal till ambassadörerna som hade samlats i den klementinska salen i det Apostoliska palatset. Talet fokuserade på fred och fredsfrämjande arbete. Påven sa att många tar freden för given, i delar av världen som för hundra år sedan befann sig mitt i ett världskrig, medan andra delar av världen skänker oss bilder på pågående konflikter, krig och död, och människor på flykt.

Talet började med att påven upprepade sin övertygelse om att varje religion är kallad att främja fred, och han påminde om sitt fredsmöte i Assisi i september, och mötet med den judiska församlingen i Roms synagoga, liksom mötet med muslimerna i Bakus moské.

”Men vi vet att religionsmotiverat våld inte är frånvarande”, sa påven och uppmanade ”alla religiösa ledare till att kraftfullt säga att man inte får döda i Guds namn”.

Han sa att den europeiska historiens splittring mellan kristna kantas av våld, och påminde om sitt besök i Lund, där han hade velat uppmana till det brådskande behovet av att hela den gångna tidens sår och vandra tillsammans mot kristen enhet.

”Tyvärr är vi medvetna om att även idag kan religiösitet användas till att istället för att vara öppen för andra, sluta och isolera sig, och se sig ha rätt att ta till våld. Jag talar särskilt om den fundamentalistiska terrorismen”, sa påven och nämnde en rad länder som under det gångna året har lidit terroristattacker. ”Det rör sig om mordisk galenskap som utnyttjar Guds namn för att sprida död och förödelse.”

Påven uppmanade inte bara religiösa ledare, utan även politiska ledare att främja och garantera religionsfrihet och rättigheten att bekänna sin tro offentligt. Till de styrande sa påven även att de har ansvaret att undvika de sociala tillstånd som är en fertil grogrund för fundamentalism, och driva en politik som främjar familjerna, för det är platsen där mognaden i mänsklighet har möjlighet att utvecklas.

Men det är inte bara religiösa och politiska ledare som har ansvar över freden: ”Fred är en levande dygd, som kräver varje enskild persons samarbete.”

Påven Franciskus kom även in på flyktingfrågan och sa: ”Försiktig strategi från myndigheters sida innebär inte att stänga för migranter, utan det innebär att bedöma i vilken utsträckning ens land, med visdom och långsiktighet kan, utan att skada det gemensamma bästa för medborgarna, erbjuda ett anständigt liv för invandrare, särskilt de som verkligen är i behov av skydd.” Han tackade även bland annat Sverige specifikt med orden: Jag är tackam till de många länder som erbjuder ett generöst välkomnande till de i nöd, särskilt europeiska länder som Italien, Tyskland, Grekland och Sverige."

Påven fördömde även starkt människohandel, i samband med flyktingkrisen, när de på flykt, ” lider fruktansvärda orättvisor och faror i försöket att finna en bättre framtid, och faller offer för utpressning och denna avskyvärda handel – en hemsk form av modernt slaveri - som människohandel är.

Precis som påven Franciskus underströk i sitt brev till alla världens katolska biskopar nyligen sa han i dagens tal till diplomaterna att han anser det en prioritet att skydda barnen, vars oskuldsfullhet krossas av att vuxna utnyttjar dem i barnarbete och prostitution.

Han varnade även för ideologier som fredens fiender, som utnyttjar sociala problem för att väcka förakt och hat och se den andra som en fiende att bekämpa. Tyvärr uppstår ständigt nya ideologier på mänsklighetens horisont, maskerade som goda, lämnar de splittringar och sociala spänningar bakom sig. Fred uppnår man med barmhärtighet och solidaritet.”

Efter att ha gjort en översikt över alla olika krig och konflikter i världen påpekade påven att även i Europa råder konflikter och spänningar, och han nämnde bland annat Ukraina och Cypern, där försoningsprodessen just har uterupptagits:

”Hela Europa går igenom ett avgörande ögonblick i sin historia, som handlar om att återupptäcka sin identitet. Detta förutsätter att man återupptäcker sina rötter för att forma sin egen framtid. Inför splittrande krafter, är det mer angeläget än någonsin att uppdatera "tanken om Europa" för att ge upphov till en ny humanism baserad på förmågan att integrera, föra dialog och utvecklas, som var det som byggde den gamla kontinenten.”

Avslutningsvis sa påven Franciskus att fred är en gåva, en utmaning och ett uppdrag, och att man inte kan uppnå fred utan att man ser människan i dess helhet, och främjar hennes utveckling i det perspektivet. Påven sa att det är den Heliga Stolens särskilda vilja att sammarbeta med världens länder i främjandet av den mänskliga utvecklingen, få ett slut på de väpnade konflikterna och återge hoppet till de lidande befolkningarna.

Av de 182 staterna som har diplomatiska relationer med Heliga Stolen är den senast anlända den med Islamiska republiken Mauretanien, den 9 december 2016, med inrättandet av en apostolisk nuntiatur och en ambassad. Av dessa är 88 ambassader Rombaserade, däribland även Europeiska Unionen och Malteserorden. Under årets lopp har 2 Rombaserade ambassader tillkommit, Malaysia, och Palestina efter ikraftträdandet av det globala avtalet mellan Heliga Stolen och Palestina den 26 juni 2015. Till de Rombaserade ambassaderna räknas även Arabförbundet och FN:s flyktingkommissariat.

Under 2016 har Heliga Stolen tecknat tre nya avtal med stater: den 20 maj ett ramavtal mellan Heliga Stolen och Demokratiska republiken Kongo; 6 september ramavtalet mellan Heliga Stolen och Centralafrikanska republiken; och den 22 oktober ramavtalet mellan Heliga Stolen och Benin. Förutom ikraftträdandet av det globala avtalet mellan Heliga Stolen och Palestina, den 3:e mars 2016, ratificerades avtalet mellan Heliga Stolen och Östtimor angående den katolska kyrkans juridiska ställning, och den 15 oktober 2016 trädde konventionen mellan Heliga Stolen och Italien i kraft angående skatteärenden, som hade undertecknats den 1 april 2015.