sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens brev till kardinal Sarah om liturgiska översättningar

Påven Franciskus - ANSA

23/10/2017 13:00

På söndagen publicerade den Heliga Stolens pressrum ett brev som påven Franciskus har skrivit till kardinal Sarah, prefekt vid den påvliga kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, i vilket han säger att kardinal Sarah har missförstått hans senaste motu proprio Magnum Principium om översättningar av liturgiska texter från latin till folkspråk.

Efter påvens motu proprio hade kardinal Sarah skrivit ett tackbrev till påven och en artikel i den franska tidskriften L'Homme Nouveau, i vilken han beskriver rollen för den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, som oförändrad, i kontinuitet med tidigare normer.

Nu påpekar påven Franciskus att med ”Magnum Principium måste översättningarna  inte längre följa normerna i Liturgicam Authenticam i alla avseenden, som tidigare.”… några utav punkterna i tidigare normer ”har upphävts eller omformulerats av Magnum Principium”.

Men vad rör det sig om? Med dokumentet Liturgicam authenticam (LA) från år 2001 återtog den Heliga Stolen uppgiften att ge det slutgiltiga godkännandet av liturgiska översättningarna från latin – en uppgift som det Andra Vatikankonciliet hade gett till de lokala biskopskonferenserna. Ett exempel på detta var översättningen av det engelska missalet år 2011 – efter att de engelsktalande biskopskonferensen hade lämnat sina översättningar till kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, gjorde kongregationen över 10 000 ändringar i den inlämnande texten.

Påven Franciskus gör det klart att detta ska inte längre ske. Han skriver att confirmatio och recognitio, godkännande och erkännande, inte är synonymer, vilket punkt 838 i den nya texten förtydligar: ” Det är felaktigt att tillskriva confirmatio syftet med recognitio”, skriver han. Påven påminner om att biskopskonferenserna inte måste han den Heliga Stolens godkännande i översättningar av den Heliga Skriften, och att man riskerar att undergräva biskoparnas rätt enligt kanonisk lag.  

Liturgicam Authenticam är tydligt begränsad av påvens senaste motu  proprio. En tydlig passage i påvens brev verkar kasta LA i ett nytt ljus när påven skriver om ”fideliter” – biskopskonferensens uppgift att utöva fideliter, trohet i översättningen, så rör det sig nu om en trefaldig trohet: för det första trohet till originaltexten latin, för det andra trohet till språket till vilken texten översätts och för det tredje trohet till mottagarnas förståelse av texten. 

Angående biskopskonferensernas ansvar att översätta "fideliter", vill påven understryka att tidigare var det under den påvliga kongregationens kompetens men att man från och med nu beviljar biskopskonferenserna befogenhet att bedöma översättningen, om även i dialog med Heliga Stolen.

Påven Franciskus skriver avslutningsvis med hänvisning till artikeln som kardinal Sarah skrev i den fransk tidningen, förmodligen felaktigt sades var skriven av kardinal Sarah, och han ber kardinal Sarah sprida detta påvens svar på samma hemsidor, liksom skicka det till alla biskopskonferenser och medlemmar i prefektens avdelning av kurian. 

23/10/2017 13:00