sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Turkson: Uppmärksamma sjöfolk och fiskare!

Fartyg

12/07/2017 10:26

Havets söndag firades 9 juli och i samband med denna dag sände ordförande för avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson ut ett budskap. Budskapet riktas till kaplaner, volontärer, vänner och de som stödjer havets apostolat med anledning av ett internationellt möte.

Kardinal Turkson inleder budskapet med att ge en övergripande bild av hur vår bekvämlighet i vardagslivet beror på tillgång till produkter och ting som har transporterats på fartyg över världshaven. Det är svårt att föreställa oss sjömännens arbete med att garantera att dessa varor förs in i våra hamnar. Därför ger Havets söndag oss en möjlighet att uppmärksamma dem och uttrycka tacksamhet för deras arbete. Man räknar med att fler än 1,5 miljoner personer arbetar på fartyg och de flesta kommer från utvecklingsländer. Tack vare deras hårda arbete och uppoffringar blir våra liv bekvämare genom varorna de transporterar – omkring 90 % av alla varor vi köper har transporterats över haven.

Trots stora teknologiska framsteg som gör att sjömän kan hålla en bättre kontakt med sina familjer och vänner, är deras långa månader ute på haven långt från familjen en stor uppoffring. Det skapar ofta svårigheter inom familjen där mamman tar hand om allt och barnen växer upp utan att regelbundet träffa pappan. Kardinal Turkson betonar vikten av det pastorala arbetet med sjömännens familjer och hjälper fruarna att mötas, lära känna och hjälpa varandra.

Social media tillåter fartygens besättning att hålla kontakten med omvärlden men kardinalen skriver att präster under sina besök ombord ska försöka skapa en mänsklig kontakt och stärka kommunikationen mellan besättningen, så att man undviker ensamhet, isolering och depression. Man ser i undersökningar att självmord är den största dödsorsaken bland sjöfolk. Deras grundläggande rättighet att ha tillgång till vård när de är på land måste tillgodoses.

Trots avtal utnyttjas ofta sjöfolk och får inte ut löner och utnyttjas och utsätts för övergrepp, som att orättvist anklagas för brott och lämnas i någon okänd hamn. Vi måste förhindra övergrepp och orättvisor skriver kardinalen. Även om sjöröveri de senaste åren har minskat på fartygsrutterna utsätts sjöfolket också ofta för väpnade attacker på vissa hav.

Även fiskare spenderar långa perioder ute till havs och ofta på båtar utan navigeringsinstrument. Trots att fiskeri anses vara världens farligaste arbete är fiskarna mer lågavlönade än sjömännen.  Fiskerisektorn plågas dessutom av människohandel och tvångsarbete samt illegalt fiske.

Under möte om havets apostolat vill man nu öka medvetenheten om dessa frågor och stärka nätverk mellan havets apostolat och olika länder skriver kardinal Turkson och avslutar att vi ber till Jungfru Maria, Stella Maris, att stödja oss i vår tjänst och vårt engagemang för sjöfolk, fiskare och deras familjer och skydda alla havens folk så att de finner en ”säker hamn” i himlen.

12/07/2017 10:26