sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Katolsk tanke

Där dödshjälp tillåts ökar självmorden

Dödshjälp - ANSA

13/11/2015 10:03

Enligt den schweiziska föreningen för dödshjälp EXIT skulle legalisering av dödshjälp vara en effektiv form av självmordsprevention. De anser att det skulle göra personer säkrare på ett psykologiskt plan när hälsan vacklar.

Men år 2013 konstaterades det i Oregon, USA, där dödshjälp är laglig sedan 1998, att självmorden i staten är 49% högre än det nationella genomsnittet. År  2013 publicerade läkartidningen ”Canadian Medical Association Journal" en artikel om fenomenet att självmord smittar av sig. Ju fler självmord som utförs desto fler självmordsförsök utförs, särskilt bland ungdomar i åldrarna 12 till17 år.

En annan läkartidning ”Southern Medical Journal” berättar om en studie om sambandet mellan legaliserad dödshjälp och självmord. Forskarna skriver att de ser en ökning på 6,3% när detta samband finns. Forskarnas slutsats är att införandet av dödshjälp orsakar fler självmord. Dödskulturen och slit-och-slängkulturen träder in, döden trivialiseras och samhällets svagaste personer utsätts hårdast.

Forskaren professor Ryan T. Anderson från ”Heritage Foundation” har satt upp fyra punkter som talar emot dödshjälp.

-Det skadar familjen och kontakten mellan generationer då handikappade och åldringar ses som en börda. Påtryckningar gör att dessa personer känner sig som en börda för samhället, med följder som skuldkänslor.

-Det skadar läkaryrket och vården då deras uppgift att vårda och läka vänds till motsatsen. Detta är också anledningen till att internationella läkarorganisationer är emot dödshjälp.

-Det försätter äldre, fattiga och svaga i fara eftersom plikten att hjälpa till avmattas, då det kan vara en billigare lösning att ge dödshjälp än att vårda.

-Det äventyrar ett värdigt liv genom att förneka dem som inte har förmågan att tillföra ekonomisk vinning. Slutligen: Dödshjälp förnekar jämlikhet inför lagen då det identifierar och klassificerar vissa personer som lagligt berättigade att dödas.

13/11/2015 10:03